zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
WIADOMOŚCI
STOWARZYSZENIA
ARCHIWUM
NOWOŚCI WYDAWNICZE
usługi pogrzebowe
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy.
Na podstawie art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Koszty pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, którego śmierć nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, właściwy organ Straży Granicznej pokrywa poprzez zorganizowanie pogrzebu albo zwrot kosztów pogrzebu.
2. Koszty pogrzebu funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ Straży Granicznej pokrywa poprzez zorganizowanie pogrzebu na wniosek rodziny zmarłego funkcjonariusza lub z własnej inicjatywy, jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny.
§ 2. Koszty pogrzebu pokrywają w szczególności wydatki na:
1) zorganizowanie pogrzebu,
2) ogłoszenie nekrologu w prasie,
3) zakup miejsca pochówku, trumny albo urny oraz wieńca,
4) wybudowanie nagrobka.
§ 3. 1. Na pokrycie kosztów pogrzebu zorganizowanego przez właściwy organ Straży Granicznej nie może on wydatkować kwoty większej niż sześciokrotność obowiązującej w dniu pogrzebu kwoty bazowej dla funkcjonariuszy nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa (...)

Pełny tekst rozporządzenia w załączniku (poniżej).

KATALOG BRANŻOWY
archiwizajca
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, załóż konto i dodaj bezpłatny wpis:Jeśli masz już login i hasło, zaloguj się i zarzadzaj swoim wpisem:


...więcej
FIRMY
nagrobki
Drewexport

Jesteśmy firmą o długoletnim doświadczeniu w produkcji wyrobów z drewna. Przez cały okres działalności udoskonalaliśmy nasze wyroby. Obecnie naszym najwyższym celem jest zrozumienie potrzeb klienta...

PRODUKTY
trumny
Tabliczki natrumienne
Tabliczki natrumienne stanowią ostatecznie wyposażenie nagrobne mogiły, są stałym elementem eksponowanych przez nas utensylii pogrzebowych....

Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe