zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
WIADOMOŚCI
STOWARZYSZENIA
ARCHIWUM
NOWOŚCI WYDAWNICZE
usługi pogrzebowe
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.

Na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:
§ 1. Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej „właściwą jednostką”, w której strażak Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „strażakiem”, pełnił służbę bezpośrednio przed śmiercią, pokrywa następujàce koszty pogrzebu strażaka w razie jego śmierci w przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:
1) opłata za zakup miejsca pochowania na cmentarzu,
2) przewóz zwłok strażaka do miejscowości, w której zmarły ma być pochowany,
3) zakup trumny,
4) wybudowanie nagrobka,
5) zakup wieńca lub kwiatów,
6) ogłoszenie nekrologu w prasie.
§ 2. 1. Koszty pogrzebu, o których mowa w § 1, właściwa jednostka pokrywa do wysokości nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę pogrzebu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z zastrzeżeniem ust. 2.2. Do wysokości kosztów pogrzebu, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się kosztów związanych z przewozem zwłok do miejscowości, w której zmarły strażak ma być pochowany.
§ 3. W przypadku gdy rodzina zmarłego strażaka podjęła się budowy nagrobka, właściwa jednostka wypłaca udokumentowane rachunkami koszty budowy nagrobka do wysokości różnicy między kwotą limitu określonego w § 2 ust. 1 a kwotą faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.
§ 4. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci strażaka są:
1) wyciąg z aktu zgonu (do wglądu),
2) oryginały rachunków:
a) poniesionych kosztów pogrzebu, jeśeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzina,
b) faktycznych kosztów pogrzebu, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba (...)

Pełny tekst rozporządzenia w załączniku (poniżej).

KATALOG BRANŻOWY
archiwizajca
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, załóż konto i dodaj bezpłatny wpis:Jeśli masz już login i hasło, zaloguj się i zarzadzaj swoim wpisem:


...więcej
FIRMY
nagrobki
Drewexport

Jesteśmy firmą o długoletnim doświadczeniu w produkcji wyrobów z drewna. Przez cały okres działalności udoskonalaliśmy nasze wyroby. Obecnie naszym najwyższym celem jest zrozumienie potrzeb klienta...

PRODUKTY
PUH "HAWI".Utensylia Pogrzebowe.
Firma produkuje akcesoria pogrzebowe potrzebne do kompleksowego wyposażenia trumien.Produkujemy:wkłady tekstylne do...

Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe