LDM
Funeralis
Tesson
zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
WIADOMOŚCI
STOWARZYSZENIA
ARCHIWUM
NOWOŚCI WYDAWNICZE
usługi pogrzebowe
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.

Na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:
§ 1. Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej „właściwą jednostką”, w której strażak Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „strażakiem”, pełnił służbę bezpośrednio przed śmiercią, pokrywa następujàce koszty pogrzebu strażaka w razie jego śmierci w przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:
1) opłata za zakup miejsca pochowania na cmentarzu,
2) przewóz zwłok strażaka do miejscowości, w której zmarły ma być pochowany,
3) zakup trumny,
4) wybudowanie nagrobka,
5) zakup wieńca lub kwiatów,
6) ogłoszenie nekrologu w prasie.
§ 2. 1. Koszty pogrzebu, o których mowa w § 1, właściwa jednostka pokrywa do wysokości nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę pogrzebu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z zastrzeżeniem ust. 2.2. Do wysokości kosztów pogrzebu, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się kosztów związanych z przewozem zwłok do miejscowości, w której zmarły strażak ma być pochowany.
§ 3. W przypadku gdy rodzina zmarłego strażaka podjęła się budowy nagrobka, właściwa jednostka wypłaca udokumentowane rachunkami koszty budowy nagrobka do wysokości różnicy między kwotą limitu określonego w § 2 ust. 1 a kwotą faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.
§ 4. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci strażaka są:
1) wyciąg z aktu zgonu (do wglądu),
2) oryginały rachunków:
a) poniesionych kosztów pogrzebu, jeśeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzina,
b) faktycznych kosztów pogrzebu, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba (...)

Pełny tekst rozporządzenia w załączniku (poniżej).

KATALOG BRANŻOWY
archiwizajca
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, załóż konto i dodaj bezpłatny wpis:Jeśli masz już login i hasło, zaloguj się i zarzadzaj swoim wpisem:


...więcej
FIRMY
FHU Berg s.c.

Spółka „Berg” została powołana do działania w maju 2009 roku, od początku przyświecała nam idea zbliżenia uznanych dostawców trumien do zakładów pogrzebowych. Podjęliśmy decyzję o...

PRODUKTY
trumny
Odzież pogrzebowa
szczegóły naszych produktów oraz formularz zamówień na naszej stronie www.pog77.pl